Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Fine Kitchen Recruitment bV versie 22-08-2017.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever. De natuurlijke of rechtspersoon met wie door Fine Kitchen Recruitment bv, verder te noemen “FKR” de overeenkomst tot recruitment wordt aangegaan.

Opdracht. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en FKR  op grond waarvan FKR , werving- en/ of executive search-werkzaamheden en/of advies verricht / geeft ten behoeve van de opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging. Het door FKR  aan de opdrachtgever te versturen document, waardoor de overeenkomst tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving de prijs en de garantieregeling.

Kandidaat.  Degene die betrokken wordt in werving en selecties/ of executive search-werkzaamheden van FKR ten behoeve van de opdrachtgever.

Fee. De door de opdrachtgever aan FKR verschuldigde vergoeding.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes van en opdrachten aan FKR (nader te noemen FKR). Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts) handelingen tussen FKR en opdrachtgever, ook wanneer die niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst.

2.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door FKR zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat FKR de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van FKR niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 3. Verschuldigheid Fee

3.1  Als opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde kandidaten aan te stellen – ongeacht in welke functie – is opdrachtgever per aanstelling telkens de volledige fee verschuldigd zoals overeengekomen. Dit geldt ook als de opdrachtgever elke voorgestelde kandidaat binnen twee jaar na introductiedatum/voorsteldatum aanstelt, ongeacht de functie waarin de aanstelling plaats vindt.

3.2 Opdrachtgever zal aan FKR alle voor de uitvoering van haar opdracht benodigde informatie tijdig en volledig ter beschikking stellen alsmede eventuele werk- en huisregels kenbaar maken. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van FKR, maar ook van die van opdrachtgever en externe factoren.

3.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en op de opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de kandidaat verstrekte informatie. Opdrachtgever verplicht zich binnen 7 dagen na aanstelling van een kandidaat FKR hiervan schriftelijk in kennis te stellen met gelijktijdig aanlevering van de gegevens ter bepaling van de aan FKR toekomende fee.

Artikel 4 Fee, kosten, tarieven

4.1 De fee bedraagt uit een vooraf overeengekomen vast bedrag per plaatsing of een percentage van het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband en het bruto jaarinkomen omvat 8% vakantietoeslag) dat de kandidaat bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten emolumenten, waaronder bonussen en winstdelingsregelingen.

4.2 De geoffreerde tarieven bevatten geen vergoeding voor een eventueel aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406, lid 2, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van FKR naar zijn aard meebrengt.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of de nader overeengekomen betalingstermijn door overmaking van het bedrag op de op de factuur vermelde rekening van FKR.

5.2 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat FKR tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

5.3 In afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten maakt FKR aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan vijftien procent van de totaal openstaande hoofdsom plus wettelijke (handels)rentemet een minimum van veertig euro voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

5.4 Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 31 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan FKR te worden gemeld. Na deze periode vervalt het recht van opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.  Met de termijn van 31 kalenderdagen wordt aangesloten bij de normale proeftijd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 FKR kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door FKR geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door FKR, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

6.2 FKR kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van adviezen of uitvoering van opdracht die gegeven zijn in het kader van de opdracht in de breedste zin des woord.

Artikel 7: garantieregeling

7.1. Indien met de opdrachtgever een garantieperiode is overeengekomen zal FKR naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. Deze garantieregeling is van toepassing wanneer de bemiddelde kandidaat binnen de afgesproken periode niet meer bij de opdrachtgever in dienst is en de opdrachtgever niet conform artikel 5.2 in verzuim is of in verzuim is geweest.

7.2. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

7.3. Zodra een door FKR in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al dan niet via derden) heeft ingevuld, is FKR van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten. Deze garantieregeling vervalt in ieder geval na drie maanden vanaf het moment dat opdrachtgever van de garantieregeling heeft gebruik gemaakt.

7.4. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij FKR binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

Artikel 8. Geschillen en slotbepaling

8.1 Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

8.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepaling.